Pravidla soutěže

Pravidla soutěže na webových stránkách

(dále jen „Pravidla“) 

Tento dokument slouží ke stanovení pravidel pro soutěže probíhající na webových stránkách www.denatura.cz (dále jen „Web“).

1. Obecná ustanovení

1.1 Pořadatelem soutěže je deNatura s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, 130 00, Praha – Žižkov, IČO 088 77 484 zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 381931 u Městského soudu v Praze (dále jako „Pořadatel“). 

Kontaktní údaje Pořadatele ve věci soutěží: 

e-mail: podpora@denatura.cz, 

Tel: +420 778 882 455 

1.2 Předmětem těchto Pravidel je úplná úprava právního vztahu mezi soutěžícím a Pořadatelem. 

1.3 Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze Pravidel.

2. Trvání a místo konání soutěže

2.1 Soutěž trvá od 11.7. do 18.7. 23:59 hod. (dále jen „Doba trvání soutěže“).

2.2 Soutěž není hazardní hrou podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2.3. Soutěž se koná na Webu.

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1 Do soutěže zařadí Pořadatel každého, kdo v Době trvání zakoupí jakýkoliv produkt prostřednictvím Webu.

3.2 Soutěžícím může být fyzická osoba, která: 

 1. je v době účasti v soutěži starší než 18 let,
 2. má doručovací adresu na území České republiky,
 3. splní stanovená pravidla soutěže.

3.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jím blízká, nebude výhra předána a propadá Pořadateli.

3.4 Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 1. u kterých Pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 2. nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 3. v Době trvání soutěže či po jejím ukončení přestanou splňovat pravidla pro účast v soutěži (zejména pokud odstoupí od uzavřené kupní smlouvy).

3.5 Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

4. Mechanika soutěže a výhry

4.1 Výherci budou ze soutěžících vybráni nejpozději do 26. 7. 2024 náhodným slosováním. Pořadatel přidá do generátoru veškerá čísla platných objednávek uskutečněných v Době trvání soutěže.

4.2 Pořadatel postupně vylosuje tímto způsobem 10 výherců. Pořadí výherců bude losováno tak, že jako první bude vylosovaná 1. cena a následně postupně další ceny až do 10. ceny.

4.4 Výherní ceny jsou:

 • 1. cena – wellness pobyt dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč a poukaz na nákup na e-shopu www.denatura.cz v hodnotě 10 000 Kč
 • 2. cena – poukaz na nákup na e-shopu www.denatura.cz v hodnotě 10 000 Kč
 • 3. cena – poukaz na nákup n a e-shopu www.denatura.cz v hodnotě 7 000 Kč
 • 4.–10. cena – deNatura balíček produktů v hodnotě 3 200 Kč

4.5 U průběhu losování není nutná účast notáře. Losování se uskuteční v sídle Pořadatele za účasti nejméně 2 osob.

4.6 Jedna osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou, a to i v případě, kdy uskutečnila v Době trvání soutěže více objednávek. 

5. Výhry

5.1 Výhry jsou zveřejněny na webu www.denatura.cz/narozeniny.

5.2 Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím e-mailu či telefonu, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry.

5.3 Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou Pořadatelem o této skutečnosti informováni.

5.4 V případě, že se Pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do 7 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků, výhra propadá Pořadateli.

5.5 Výhru nelze: 

 1. směnit za hotovost, 
 2. požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno,
 3. převést na jinou osobu.

5.6 Pořadatel má právo nevybrat žádného výherce v případě, kdy se do soutěže nepřihlásí žádný soutěžící, který splňuje pravidla soutěže. V takovém případě propadá výhra Pořadateli.

5.7 Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

5.8 Pořadatel neodpovídá za vady výher a za poškození nebo ztrátu výher během poštovní přepravy.

6. Práva a povinnosti Pořadatele

6.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla, a to i bez udání důvodu, s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel soutěže na webových stránkách Pořadatele www.denatura.cz.

6.2 Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají výlučně na straně Pořadatele.

6.3 Pokud bude mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

7. Osobní údaje

7.1 Soutěžící účastí v soutěži uděluje Pořadateli dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů.

7.2 V případě, kdy soutěžící neudělí souhlas, nemůže být zařazen do soutěže. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Pokud tak učiní, bude ze soutěže a případného předání výhry vyloučen.

7.3 Pořadatel zpracovává osobní údaje v podobě informací o vašem nákupu, tj. jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu. Tyto údaje pořadatel potřebuje pro zařazení do soutěže, kontaktování výherce a realizaci předání ceny.

7.4 Osobní údaje pořadatel zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže (tedy po dobu jejího trvání a 3 měsíce od ukončení) a v případě výherce maximálně 1 rok od skončení soutěže z důvodu plnění povinností plynoucích ze soutěže a dále po dobu stanovenou zákonem pro plnění zákonných povinností (zejména účetních a daňových).

7.5 V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo:

 1. obrátit se na Pořadatele se žádostí o informaci, jaké osobní údaje zpracovává; 
 2. vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; 
 3. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; 
 4. požadovat výmaz osobních údajů; 
 5. na přenositelnost údajů;
 6. být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 7. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se se svými nároky obrátit na soud, pokud máte za to, že Pořadatel s daty nenakládá v souladu s právními předpisy.

7.6 Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže. Dále budou osobní údaje výherců předány poskytovatelům doručovacích služeb pro doručení výher.

7.7 Více o zpracování osobních údajů najdete tady.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené při účasti v soutěži, výhrami nebo v souvislosti s nimi.

8.2 Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat tato pravidla a jednat výhradně v souladu s nimi.

8.3 Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv závady v souvislosti s používáním webových stránek www.denatura.cz.

8.4 Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. 

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 11. 7. 2024

 

 

Pravidla soutěží na sociálních sítích

(dále jen „Pravidla“)

Tento dokument slouží ke stanovení pravidel pro soutěže probíhající na sociálních sítích pořadatele.

1. Obecná ustanovení

1.1 Pořadatelem soutěže je deNatura s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, 130 00, Praha – Žižkov, IČO 088 77 484 zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 381931 u Městského soudu v Praze (dále jako „Pořadatel“). 

Kontaktní údaje Pořadatele ve věci soutěží: 

e-mail: podpora@denatura.cz, 

Tel: +420 778 882 455 

1.2 Předmětem těchto Pravidel je úplná úprava právního vztahu mezi soutěžícím a Pořadatelem. 

1.3 Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze Pravidel.

1.4 Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

 1. soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s provozovatelem sítě Instagram a ten za jejich průběh nijak neodpovídá.
 2. informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou provozovateli sítě Instagram nijak zpřístupněny. 
 3. veškeré dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Instagram.
 4. provozovateli sítě Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

2. Trvání a místo konání soutěže

2.1 Doba trvání soutěže bude uvedena v konkrétním soutěžním příspěvku (dále jen „Doba trvání soutěže“).

2.2 Soutěž není hazardní hrou podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2.3 Soutěž se koná na sociální sítí Instagram. 

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1 Do soutěže zařadí Pořadatel každého, kdo v Době trvání soutěže přidá komentář pod soutěžní příspěvek na Instagramu Pořadatele.

3.2 Soutěžícím může být fyzická osoba, která: 

 1. je v době účasti v soutěži starší než 18 let,
 2. má doručovací adresu na území České republiky,
 3. splní stanovená pravidla soutěže,
 4. je registrována na sociální síti Instagram,
 5. má po Dobu trvání soutěže aktivní profil na sociální sítí Instagram.

3.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže a osoby jim blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

3.4 Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 1. u kterých Pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 2. nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 3. v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno Pořadatele.

3.5 Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

4. Mechanika soutěže a výhry

4.1 Pořadatel zveřejní na svém profilu na sociální sítí Instagram soutěžní příspěvek, který bude obsahovat:

 1. Dobu trvání soutěže,
 2. výhry,
 3. soutěžní zadání,
 4. datum určení výherce.

4.2 Výherci budou ze soutěžících vybráni náhodným slosováním, při kterém Pořadatel přidá do generátoru veškeré přidané komentáře, které splňují pravidla soutěže.

4.3. U průběhu losování není nutná účast notáře. Losování se uskuteční v sídle Pořadatele za účasti nejméně 2 osob. Pořadatel každý den vylosuje 1výherce. 

4.4 Soutěžící se může soutěže zúčastnit víckrát. Výhru však může získat pouze jednou.

5. Výhry

5.1 Výhry jsou zveřejněny vždy u konkrétního soutěžního příspěvku.

5.2 Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na sociální sítí Instagram.

5.3 Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou Pořadatelem o této skutečnosti informováni.

5.4 V případě, že se Pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do 7 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků, výhra propadá Pořadateli.

5.5 Výhru nelze: 

 1. směnit za hotovost, 
 2. požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno,
 3. převést na jinou osobu.

5.6 Pořadatel má právo nevybrat žádného výherce v případě, kdy se do soutěže nepřihlásí žádný soutěžící, který splňuje pravidla soutěže. V takovém případě propadá výhra Pořadateli.

5.7 Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou. 

5.8 Pořadatel neodpovídá za vady výher a za poškození nebo ztrátu výher během poštovní přepravy. 

6. Práva a povinnosti Pořadatele

6.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla, a to i bez udání důvodu, s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel soutěže na webových stránkách Pořadatele.

6.2 Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají výlučně na straně Pořadatele.

6.3 Bude-li mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy. 

7. Práva k poskytnutému obsahu

7.1 Soutěžící v rámci účasti v soutěži sdílí nebo šíří pouze obsah, jehož je autorem nebo je k jeho použití oprávněn.

7.2 V případě, kdy by jakýkoliv výstup soutěžícího byl autorským dílem, poskytuje soutěžící Pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci bez množstevního, časového, územního nebo jiného omezení. Licence může být Pořadatelem využita jakýmkoliv způsobem. Pořadatel může takové autorské dílo jakkoliv upravovat, změnit, dokončit nehotové autorské dílo, autorské dílo či jeho část, zařadit ho do souborného díla, spojit ho s jiným autorským dílem a přeložit ho do cizího jazyka. Soutěžící dává výslovné svolení k takovým úpravám, změnám, překladu či spojení autorského díla.

8. Osobní údaje

8.1 Soutěžící účastí v soutěži uděluje Pořadateli dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů.

8.2 V případě, kdy soutěžící neudělí souhlas, nemůže být zařazen do soutěže. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Pokud tak učiní, bude ze soutěže a případného předání výhry vyloučen. 

8.3 Pořadatel zpracovává následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení, 
 2. e-mail, 
 3. telefonní číslo, 
 4. adresa. 

Tyto údaje Pořadatel potřebuje pro zařazení do soutěže, kontaktování výherce a realizaci předání ceny. 

8.4 Osobní údaje Pořadatel zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže (tedy po dobu jejího trvání a 3 měsíce od ukončení) a v případě výherce maximálně 1 rok od skončení soutěže z důvodu plnění povinností plynoucích ze soutěže a dále po dobu stanovenou zákonem pro plnění zákonných povinností (zejména účetních a daňových).

8.5 V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící právo:

 1. obrátit se na pořadatele s žádostí o informaci, jaké osobní údaje soutěžícího zpracovává; 
 2. vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; 
 3. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; 
 4. požadovat výmaz osobních údajů; 
 5. na přenositelnost údajů;
 6. být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 7. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se se svými nároky obrátit na soud, pokud má za to, že Pořadatel s daty nenakládá v souladu s právními předpisy.

8.6 Správcem osobních údajů je Pořadatel. Dále budou osobní údaje výherců předány poskytovatelům doručovacích služeb pro doručení výher.

8.7 Více o zpracování osobních údajů najdete tady.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené při účasti v soutěži, výhrami nebo v souvislosti s nimi. 

9.2 Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat tato pravidla a jednat výhradně v souladu s nimi.

9.3 Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv závady v souvislosti s používáním webových stránek www.denatura.cz.

9.4 Tato pravidla se řídí právními předpisy platnými na území České republiky.

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 11. 7. 2024