Doprava zdarma pro všechny objednávky nad 900 Kč

soutěžní VOP

 

Pravidla soutěží na sociálních sítích

1. Obecná ustanovení

1.1 Pořadatelem soutěže je deNatura s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, 130 00, Praha - Žižkov, IČO 088 77 484 zapsaná pod spisovou značkou C 381931/MSPH u Městského soudu v Praze (dále jako „pořadatel“). 

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěží: podpora@denatura.cz, +420 778 882 455 

(dále jako „pořadatel“). 

1.2 Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a pořadatelem soutěže. Vyplněním formuláře na  https://www.denatura.cz/soutez-pro-zakaznice-denatura/  či přihlášením k našemu newsletteru jakýmkoliv způsobem s pravidly souhlasíte.

1.3 Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto pravidel.

1.4 Pořadatel tímto prohlašuje, že: 

  • soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
  • Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.
  • společnosti Facebook a Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

2. Podmínky účasti v soutěži

2.1 Do soutěže zařadíme každého, kdo v rozmezí od 25.6. do 30.6. 2024. kdo vyplnil formulář na webové url https://www.denatura.cz/soutez-pro-zakaznice-denatura/ a je starší 18 let.

2.2 Výhercem se může stát pouze účastník soutěže s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky.

2.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

2.4 Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení jakéhokoliv produktu  na našem eshopu www.denatura.cz v období od 25.6. do 30.6. 2024. V případě odstoupení od kupní smlouvy dojde k vyloučení účastníka, resp. jeho nákupu ze soutěže

2.5 Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

3. Mechanika soutěže a výhry

3.1 Do soutěže se uživatel zapojí vyplněním formuláře na url https://www.denatura.cz/soutez-pro-zakaznice-denatura/  v době od 25.6. do 30.6. 2024.

3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

  • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
  • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
  • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

3.3 Výherci budou ze soutěžících vybráni na konci měsíce června slosováním, při kterém přidáme do generátoru veškerá čísla platných objednávek uskutečněných v datumu soutěže a postupně 5 vylosujeme.

3.4 Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím e-mailu či telefonu, a to za účelem domluvení způsobu předání výhry.

3.5 V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry do 7 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků, výhra propadá pořadateli.

3.6 Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanoveno.

3.7 Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

 

4. Práva a povinnosti pořadatele

4.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit její pravidla, a to i bez udání důvodu, s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel soutěže na webových stránkách pořadatele.

4.2 Pořadatel soutěže je oprávněn dále využívat obsah, kterým se konkrétní soutěžící do soutěže zapojil, včetně veškerého sdíleného obsahu poskytnutého soutěžícím v souvislosti s jeho účastí v soutěži. Konkrétně je pořadatel oprávněn využívat zejména k propagačním a marketingovým účelům sdělená textová vyjádření, včetně poskytnutých fotografií a videí, to však pouze za předpokladu, že uvedené bylo poskytnuto v souvislosti se soutěží.

4.3 Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají výlučně na straně pořadatele.

4.3 Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

5. Osobní údaje

5.1 Pro realizaci soutěže a pro vaše zařazení do ní pořadatel potřebuje zpracovat některé vaše osobní údaje.

5.2 Tyto údaje smí pořadatel zpracovat jen s vaším souhlasem, který je dobrovolný, ale nutný. Bez něj vás nelze do soutěže zařadit a předat výhru. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, ze soutěže a případného předání výhry vás bude pořadatel muset vyloučit.

5.3 Pořadatel zpracovává osobní údaje v podobě informací o vašem nákupu a dále, pokud vyhrajete, vaše kontaktní a doručovací údaje pro informování o výhře a jejím předání. Tyto údaje pořadatel potřebuje pro zařazení do soutěže, kontaktování výherce a realizaci předání ceny.

5.4 Osobní údaje pořadatel zpracovává po dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže (tedy po dobu jejího trvání a 3 měsíce od ukončení) a v případě výherce maximálně 1 rok od skončení soutěže z důvodu plnění povinností plynoucích ze soutěže a dále po dobu stanovenou zákonem pro plnění zákonných povinností (zejména účetních a daňových).

5.5 Máte kdykoliv právo se na pořadatele obrátit na e-mailové adrese podpora@denatura.cz, telefonicky na lince +420 778 882 455 nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává; vyžádat si u něj přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty pořadatel soutěže nenakládá správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se se svými nároky obrátit na soud.

5.6. Osobní údaje zpracovává pořadatel soutěže a dále budou vaše osobní údaje předány poskytovatelům doručovacích služeb pro doručení výher.

5.7. Více o zpracování osobních údajů najdete tady.

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 19.6. 2024